ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : คณะกรรมการนักเรียน
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิศรุตา มะราชารี
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่6/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง จินตนา ปานกลาง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย อิสระ ชมภูทัศน์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง อภิญญา ภูหัวเงิน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ปรียาภรณ์ วงศ์หนองหว้า
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง เพียงฟ้า นาใจคง
ตำแหน่ง : งานวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็หญิง อชิรญา อุ่นฤทธิ์
ตำแหน่ง : งานวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ชนากานต์ พลานชัย
ตำแหน่ง : งานวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง นัฟธาลี แสนโคตร
ตำแหน่ง : งานวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย รัฐภูมิ พานเขจร
ตำแหน่ง : งานปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย ภาคิน แสนครจิตร
ตำแหน่ง : งานปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง พอเพียง ภูกัน
ตำแหน่ง : งานปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง สุนันทา พื้นผา
ตำแหน่ง : งานปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ศิรภัสสร พันธุ์เหล็ก
ตำแหน่ง : งานปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง จุฑามาศ ขอดเมชัย
ตำแหน่ง : งานสวัสดิการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง อารยา อุ่นประเดิม
ตำแหน่ง : งานสวัสดิการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย จิรายุ ปันแก้ว
ตำแหน่ง : งานสวัสดิการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง พิมพ์ใจ มีศิริ
ตำแหน่ง : งานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง สุนันทา ศรีไกรรัตน์
ตำแหน่ง : งานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย วิสิทธ์ สนอุทา
ตำแหน่ง : งานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5