ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุนันทา พื้นผา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอิสระ ชมภูทัศน์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน(คนที่ ๑ )
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอรรถพร สายอุปราช
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน คนที่ ๒
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ตุงคะเตชะ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปรียาภรณ์ วงศ์หนองหว้า
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเกวรินทร์ ภูสมปอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พิมพ์ชะอุ่ม
ตำแหน่ง : งานวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพอเพียง ภูกัน
ตำแหน่ง : งานวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิชามญธุ์ สุดถนอม
ตำแหน่ง : งานวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอานนท์ ภูโคก
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภาคิน แสงครจิต
ตำแหน่ง : งานปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศิรวิทย์ แสงหาชัย
ตำแหน่ง : งานปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกนอร ถิ่นละออ
ตำแหน่ง : งานปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสรยุทธ์ บุญสาย
ตำแหน่ง : งานปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอภิชญา นาใจยงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานปฎิคม
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : ้เด็กหญิงหญิงพรรณิภา แสงจันทร์
ตำแหน่ง : งานปฎิคม
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชโรธร อันทะศรี
ตำแหน่ง : งานปฎิคม
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอติวิชญ์ ฉ่ำวารี
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทิพย์ศิริ ฉายดิลก
ตำแหน่ง : งานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชินวัตร์ แดนนาวาส
ตำแหน่ง : งานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐานิดา บุญครอง
ตำแหน่ง : งานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3