ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ว่าทีพันตรีประพันธุ์ พบูประภาพ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปริยัติพุทธิคุณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : ประโยชน์ ฆารไสว
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพิชา บุญถูก
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางนันทวดี ดวงศิริทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชาติ ธีระกนก
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวรัญญา ปัญญามี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายระเบียบ แจ่มใส
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ป.ณ.นครพนม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายถนัด สุระเสียง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภศักดิ์ เยี่ยมสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสายสวาท พวงคำ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศักดิ์ ศิลารัง
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางวัชรี คำเดช
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ