ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวิภาณี ทองขาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุพรรณี บุญเพิ่ม
ครู คศ.3

นางสุรารักษ์ คงชะสิงห์
ครู คศ.3

นางสาวปาริชาติ อุ่นบุญเรือง
ครู คศ.3

นางปาริชาติ มะปะเข
ครู คศ.2