ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุรารักษ์ คงชะสิงห์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางบังอร นาชัยเวียง
ครู คศ.3

นางสาวสุพรรณี บุญเพิ่ม
ครู คศ.3

นางสาวปาริชาต อุ่นบุญเรือง
ครู คศ.3

นางพลอยรัตนา สถิตวิทยานันท์
ครู คศ.3

นางสาวรชยา ธงภักดิ์
ครู คศ.3

Paul A.T. Davey
ครู

Marcys tyson
ครู