ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวิภาณี ทองขาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุพรรณี บุญเพิ่ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุรารักษ์ คงชะสิงห์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวปาริชาติ อุ่นบุญเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางปาริชาติ มะปะเข
ครู คศ.2