ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนุชจรินทร์ วงค์วิเศษ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวพัชราภรณ์ เขจรศาสตร์
ครู คศ.3

นางชื่นจิตร พิมพะนิตย์
ครู คศ.3

นางอุมาพร หล้าบาง
ครู คศ.2

นายสุรเดช สกุลคงเดช
ครูอัตราจ้าง