ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพัชราภรณ์ เขจรศาสตร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนุชรินทร์ วงษ์วิเศษ
ครู คศ.3

นางชื่นจิตร พิมพะนิตย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาววิจิตรา ภูจริต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นายสุรเดช สกุลคงเดช
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสิริมนัส โยสีดา
ครู คศ.1