ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพัชราภรณ์ เขจรศาสตร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนุชรินทร์ วงษ์วิเศษ
ครู คศ.3

นางชื่นจิตร พิมพะนิตย์
ครู คศ.3

นางสาววิจิตรา ภูจริต
ครู คศ.1

นายสุรเดช สกุลคงเดช
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสิริมนัส โยสีดา
ครู คศ.1