ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพิลาศลักษณ์ สุดถนอม
ครู คศ.3

นางรุ่งฤดี นนทภา
ครู คศ.3

นายวิชิต สายสำอางค์
ครู คศ.2