ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรศักดิ์ บุบผาเดช
ครู คศ.3

นายภูวดล ภวภูตานนท์
ครู คศ.3

นายธิติพันธ์ เรื่องจันทร์
พนักงานราชการ