ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรศักดิ์ บุบผาเดช
ครู คศ.3

นายสุปัน พิมพ์บุตร
ครู คศ.3

นายธิติพันธ์ เรื่องจันทร์
ผู้ช่วยครู

นายคมสัน เทิดทำดี
ครูอัตราจ้าง

นายอนันธพร นาเจิมพลอย
ครูอัตราจ้าง