ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวดรุณี สิงห์ธวัช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสายสวาท พวงคำ
ครู คศ.3

นางนวพร ชมพูหลง
ครู คศ.3

นายวินัย ฤทธิ์เลิศวิริยะ
ครู คศ.1

นางสาวทัชชกร คงประเสริฐ
ครู คศ.3