ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวดรุณี สิงห์ธวัช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสายสวาท พวงคำ
ครู คศ.3

นางนวพร ชมพูหลง
ครู คศ.3

นางพลอยจรัส สถิตวิทยานันท์
ครู คศ.2

นางอุมาพร หล้าบาง
ครูผู้ช่วย

นายวินัย ฤทธิ์เลิศวิริยะ
ครู คศ.1