ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวทัชชกร คงประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภูวดล ภวภูตานนท์
ครู คศ.3

นายวินัย ฤทธิ์เลิศวิริยะ
ครู คศ.2

นางดอกไม้ โยธะสิงห์
ครู คศ.3

นางสร้อยคำ การฟุ้ง
ครู คศ.2