ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวดรุณี สิงห์ธวัช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสายสวาท พวงคำ
ครู คศ.3

นางนวพร ชมพูหลง
ครู คศ.3

นางพลอยจรัส สถิตวิทยานันท์
ครู คศ.3

นางอุมาพร หล้าบาง
ครู คศ.1

นายวินัย ฤทธิ์เลิศวิริยะ
ครู คศ.1

นางสาวทัชชกร คงประเสริฐ
ครู คศ.3