ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิไลวรรณ เทิดทำดี
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอิสริยาภรณ์ ศาสนะสุพินธ์
ครู คศ.3

นายสุปัน พิมพ์บุตร
ครู คศ.3

นายสุชาติ โพธิ์ปัดชา
ครู คศ.3

นางสาวบุญส่ง ถนอมสิทธิ์
ครู คศ.3

นายประภาส แถนสีแสง
ครู คศ.3

นางสุภัทรา เกษี
ครู คศ.3