ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอิสริยาภรณ์ ศาสนะสุพินธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวิไลวรรณ เทิดทำดี
ครู คศ.4

นางบุญส่ง ถนอมสิทธิ์
ครู คศ.3

นายประภาส แถนสีเเสง
ครู คศ.3

นายสุชาติ โพธืิ์ปัดชา
ครู คศ.3

นางสาววิจิตรา ภูจริต
ครู คศ.1