ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเตือนใจ เกียจเกาะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางละมุด อาษาพนม
ครู คศ.3

นางจงจิตต์ บุญมี
ครู คศ.3

นางสาวพรทิพย์ เขจรไชย
ครู คศ.3

นางอรชร ภูบุญเติม
ครู คศ.3

นางวันเฉลิม วารี
ครู คศ.3

นางสาวพิมพิกา จันทไทย
ครู คศ.2

นางสาวนิดา วุฒิปรีดี
ครู คศ.1