ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนลินรัตน์ รัตนะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชื่นจิต เครือวรรณ
ครู คศ.3

นางสร้อยคำ การฟุ้ง
ครู คศ.2

นางบังอร นาชัยเีวียง
ครู คศ.3

นางดอกไม้ ประยูรชาญ
ครู คศ.3

นางสาวภาวรินทร์ทิพย์ โคบุตรี
ครู คศ.3

นางธัญญาลักษณ์ นาสมใจ
ครู คศ.3

นางยุภาภรณ์ โพธิ์ศรี
ครู คศ.3

ดร.เทพสุดา แพงจันทร์ศรี
ครู คศ.2

นางกรรณิการ์ กอมะณี
ครู คศ.3

นางสาวระพีพรรณ ถาวรฟัง
ครู คศ.2