ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ดร.เทพสุดา แพงจันทร์ศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวภาวรินทร์ทิพย์ โคบุตรี
ครู คศ.3

นางยุภาภรณ์ โพธิ์ศรี
ครู คศ.3

นางสุภัทรา เกษี
ครู คศ.3

นางผกามาศ คะบุตร
ครู คศ.2

นายสมบัติ เสียภัย
ครู คศ.2

นางระพีพรรณ ถาวรฟัง
ครู คศ.2

นางกรรณิการ์ กอมะณี
ครู คศ.3

นางปาริชาติ มะปะเข
ครู คศ.2