ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางวัชรี คำเดช
รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ รักษาราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอรัญญา พุฒทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา