ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
QR code ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 55) 28 มิ.ย. 63
QR code ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 67) 28 มิ.ย. 63
QR code ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 60) 28 มิ.ย. 63
QR code ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 61) 28 มิ.ย. 63
QR code ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 58) 28 มิ.ย. 63
QR code ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 53) 28 มิ.ย. 63
ตารางเรียนและรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563) (อ่าน 62) 27 มิ.ย. 63
ตารางเรียนและรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 (ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563) (อ่าน 99) 27 มิ.ย. 63
ตารางเรียนและรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563) (อ่าน 91) 27 มิ.ย. 63
ตารางเรียนและรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563) (อ่าน 106) 27 มิ.ย. 63
ตารางเรียนและรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563) (อ่าน 69) 27 มิ.ย. 63
ตารางเรียนและรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563) (อ่าน 71) 26 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 32) 11 มิ.ย. 63
กำหนดการรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 52) 29 พ.ค. 63
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 36) 29 พ.ค. 63
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธุ์ 2563 (อ่าน 120) 19 ม.ค. 63
บัญชีแสดงปริมาณงานราคากลางและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (อ่าน 582) 08 พ.ค. 62
การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 291) 08 พ.ค. 62
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 296) 08 พ.ค. 62
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่1/2562 (อ่าน 279) 08 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อการคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.2-ป.6 (อ่าน 462) 20 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อการคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.1 (อ่าน 520) 20 มี.ค. 62
แผนการเรียนรู้โรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีป.4-6 (อ่าน 749) 15 ส.ค. 61
แผนการเรียนรู้โรคพยาธิใบไม้ในคับและมะเร็งท่อน้ำดีป.1-3 (อ่าน 510) 15 ส.ค. 61
เผยแพร่ข้อมูลครูปาริชาติ มะปะเข (อ่าน 553) 31 ก.ค. 61
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียนสื่อความโดยใช้แนวคิดสมองเป็นฐาน ประกอบหนังสือ (อ่าน 533) 26 ก.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่2-6 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 665) 22 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 715) 22 มี.ค. 61
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตของนักเรียนชั้นป.4 (อ่าน 701) 29 ส.ค. 60
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬ (อ่าน 1901) 20 มี.ค. 60
การพัฒนาระบบภาวะผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธ (อ่าน 2259) 16 มี.ค. 60
เผยแพร่ข้อมูลครูปาริชาต อุ่นบุญเรือง (อ่าน 677) 09 ม.ค. 60
เผยแพร่ข้อมูลนายวิษณุ ปรีกุล (อ่าน 903) 04 ต.ค. 59
เผยแพร่ข้อมูลนายอนุวัฒน์ ธาตุไพบูลย์ (อ่าน 970) 19 ก.ย. 59
ประกาศผลสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1295) 21 มี.ค. 59
เผยแพร่ผลงาน ครูพลอยจรัส สถิตวิทยานันท์ (อ่าน 747) 08 มี.ค. 59
เผยแพร่ผลงาน ครูพัชราภรณ์ เขจรศาสตร์ (อ่าน 1384) 17 ก.ย. 58
การประเมินโครงการส่งเสริมการจัตการเรียนรู้ด้านการอ่านของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิท (อ่าน 1638) 10 ก.ย. 58
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการ นางวัชรี คำเดช (อ่าน 1150) 06 ส.ค. 58
เผยแพร่ผลงานครูปาริชาต อุ่นบุญเรือง (อ่าน 761) 12 มี.ค. 58