ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 0) 29 พ.ค. 63
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 0) 29 พ.ค. 63
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธุ์ 2563 (อ่าน 89) 19 ม.ค. 63
บัญชีแสดงปริมาณงานราคากลางและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (อ่าน 549) 08 พ.ค. 62
การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 262) 08 พ.ค. 62
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 264) 08 พ.ค. 62
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่1/2562 (อ่าน 257) 08 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อการคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.2-ป.6 (อ่าน 387) 20 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อการคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.1 (อ่าน 476) 20 มี.ค. 62
แผนการเรียนรู้โรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีป.4-6 (อ่าน 722) 15 ส.ค. 61
แผนการเรียนรู้โรคพยาธิใบไม้ในคับและมะเร็งท่อน้ำดีป.1-3 (อ่าน 483) 15 ส.ค. 61
เผยแพร่ข้อมูลครูปาริชาติ มะปะเข (อ่าน 524) 31 ก.ค. 61
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียนสื่อความโดยใช้แนวคิดสมองเป็นฐาน ประกอบหนังสือ (อ่าน 516) 26 ก.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่2-6 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 630) 22 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 679) 22 มี.ค. 61
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตของนักเรียนชั้นป.4 (อ่าน 671) 29 ส.ค. 60
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬ (อ่าน 1871) 20 มี.ค. 60
การพัฒนาระบบภาวะผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธ (อ่าน 2225) 16 มี.ค. 60
เผยแพร่ข้อมูลครูปาริชาต อุ่นบุญเรือง (อ่าน 656) 09 ม.ค. 60
เผยแพร่ข้อมูลนายวิษณุ ปรีกุล (อ่าน 885) 04 ต.ค. 59
เผยแพร่ข้อมูลนายอนุวัฒน์ ธาตุไพบูลย์ (อ่าน 951) 19 ก.ย. 59
ประกาศผลสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1264) 21 มี.ค. 59
เผยแพร่ผลงาน ครูพลอยจรัส สถิตวิทยานันท์ (อ่าน 724) 08 มี.ค. 59
เผยแพร่ผลงาน ครูพัชราภรณ์ เขจรศาสตร์ (อ่าน 1368) 17 ก.ย. 58
การประเมินโครงการส่งเสริมการจัตการเรียนรู้ด้านการอ่านของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิท (อ่าน 1609) 10 ก.ย. 58
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการ นางวัชรี คำเดช (อ่าน 1126) 06 ส.ค. 58
เผยแพร่ผลงานครูปาริชาต อุ่นบุญเรือง (อ่าน 749) 12 มี.ค. 58
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูสุภัทรา เกษี (อ่าน 857) 09 มี.ค. 58
เผยแพร่ผลงานครูวิไลวรรณ เทิดทำดี (อ่าน 746) 18 ก.พ. 58
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.พัชราภรณ์ เขจรศาสตร์ (อ่าน 1157) 23 ก.ย. 57
1 สิงหาคม 2557 ประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (อ่าน 864) 29 ก.ค. 57
1 สิงหาคม 2557 กีฬากลุ่มเทศบาลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (อ่าน 839) 29 ก.ค. 57
6 สิงหาคม 2557 ประเมินติดตามและประเมินผล แผน SBMLD (อ่าน 1042) 29 ก.ค. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.วันเฉลิม วารี (อ่าน 1021) 20 พ.ค. 56
เผยแพร่ผลงานวิชาการ อ.ชื่นจิตร พิมพะนิตย์ (อ่าน 922) 15 พ.ค. 56
ตัวชี้วัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ KPI 2555-2558 (อ่าน 1234) 17 มี.ค. 56
แผ่นพับแนะนำโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ (อ่าน 8674) 06 มี.ค. 56