ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ตั้งแต่ 17 ส.ค 63 เป็นต้นไป ให้นักเรียนทุกคนมาเรียนตามปกติทุกวัน ยกเลิกการเรียนสลับวัน (อ่าน 111) 13 ส.ค. 63
ตารางเรียนเดือนสิงหาคม 2563 ชั้นประถมปีที่ 1-6 (อ่าน 124) 04 ส.ค. 63
30 ก.ค 63 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 33) 23 ก.ค. 63
QR code ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 105) 28 มิ.ย. 63
QR code ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 126) 28 มิ.ย. 63
QR code ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 110) 28 มิ.ย. 63
QR code ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 116) 28 มิ.ย. 63
QR code ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 104) 28 มิ.ย. 63
QR code ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 106) 28 มิ.ย. 63
ตารางเรียนและรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2563) (อ่าน 121) 27 มิ.ย. 63
ตารางเรียนและรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2563) (อ่าน 145) 27 มิ.ย. 63
ตารางเรียนและรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2563) (อ่าน 146) 27 มิ.ย. 63
ตารางเรียนและรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2563) (อ่าน 139) 27 มิ.ย. 63
ตารางเรียนและรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2563) (อ่าน 103) 27 มิ.ย. 63
ตารางเรียนและรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2563) (อ่าน 103) 26 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 65) 11 มิ.ย. 63
กำหนดการรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 85) 29 พ.ค. 63
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 78) 29 พ.ค. 63
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธุ์ 2563 (อ่าน 155) 19 ม.ค. 63
บัญชีแสดงปริมาณงานราคากลางและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (อ่าน 615) 08 พ.ค. 62
การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 325) 08 พ.ค. 62
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 337) 08 พ.ค. 62
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่1/2562 (อ่าน 303) 08 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อการคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.2-ป.6 (อ่าน 497) 20 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อการคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.1 (อ่าน 562) 20 มี.ค. 62
แผนการเรียนรู้โรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีป.4-6 (อ่าน 780) 15 ส.ค. 61
แผนการเรียนรู้โรคพยาธิใบไม้ในคับและมะเร็งท่อน้ำดีป.1-3 (อ่าน 546) 15 ส.ค. 61
เผยแพร่ข้อมูลครูปาริชาติ มะปะเข (อ่าน 591) 31 ก.ค. 61
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียนสื่อความโดยใช้แนวคิดสมองเป็นฐาน ประกอบหนังสือ (อ่าน 540) 26 ก.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่2-6 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 702) 22 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 749) 22 มี.ค. 61
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตของนักเรียนชั้นป.4 (อ่าน 728) 29 ส.ค. 60
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬ (อ่าน 1923) 20 มี.ค. 60
การพัฒนาระบบภาวะผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธ (อ่าน 2286) 16 มี.ค. 60
เผยแพร่ข้อมูลครูปาริชาต อุ่นบุญเรือง (อ่าน 702) 09 ม.ค. 60
เผยแพร่ข้อมูลนายวิษณุ ปรีกุล (อ่าน 931) 04 ต.ค. 59
เผยแพร่ข้อมูลนายอนุวัฒน์ ธาตุไพบูลย์ (อ่าน 995) 19 ก.ย. 59
ประกาศผลสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1320) 21 มี.ค. 59
เผยแพร่ผลงาน ครูพลอยจรัส สถิตวิทยานันท์ (อ่าน 771) 08 มี.ค. 59
เผยแพร่ผลงาน ครูพัชราภรณ์ เขจรศาสตร์ (อ่าน 1401) 17 ก.ย. 58