ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางวัชรี คำเดช
ตำแหน่ง : รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสุมิตรา ภูผาลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-2560
ชื่อ-นามสกุล : นางสายัณห์ จิตต์ธรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายประโยชน์ ฆารไสว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-2558
ชื่อ-นามสกุล : นางมยุรี ยงเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2547
ชื่อ-นามสกุล : นางมยุรี ยงเจริญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528-2536
ชื่อ-นามสกุล : นางสมนึก ธีรกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2514-2528
ชื่อ-นามสกุล : นายใครศรี ศิริกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2510-2514
ชื่อ-นามสกุล : นางสุขสม ประสานฉ่ำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2506-2510
ชื่อ-นามสกุล : นายชื่น ไรแสง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2492-0506
ชื่อ-นามสกุล : นายเปรื่อง อุ่นบุญเรือง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2472-2492
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพันธุ์ สัมพันธพงษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2471-2472
ชื่อ-นามสกุล : นายเรือง ไชยวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2469-2471
ชื่อ-นามสกุล : นายพูน กุลศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2465-2469