ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางวัชรี คำเดช
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

นางอรัญญา พุฒทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา