ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ /เป้าประสงค์

พันธกิจ 
            . พัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ มีคุณธรรม จริยธรรม
            ๒. ส่งเสริมผู้เรียนให้อนุรักษ์ สืบสาน ความเป็นประชาธิปไตยและความเป็นไทย
            . ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
            . ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยดีและมีความสุข
    . จัดศูนย์การเรียนรู้ไอซีที  ศูนย์เครือข่าย เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ 
            . ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะกระบวนการ มีคุณธรรม จริยธรรม
            ๒. ผู้เรียนทุกคนรู้จักการอนุรักษ์ สืบสาน ความเป็นประชาธิปไตยและความเป็นไทย
            . ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
            . ผู้เรียนทุกคนสุขภาพอนามัยดีและมีความสุข
            . ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการใช้ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีศูนย์เครือข่าย เพื่อพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ