ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์/ปรัชญา

วิสัยทัศน์ โรงเรียนน่าอยู่ ผู้เรียนมีคุณภาพ ชุมชนร่วมจัดการศึกษา เรียนรูู้ตลอดชีวิต โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              ปรัชญา   “ สอนคนให้มีปัญญา  คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน