ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

  โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๖๔ ที่วัดหอไตรปิฏการาม  ชื่อโรงเรียนหอไตรปิฏการาม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีนายพูน  กุลศรี เป็นครูใหญ่คนแรก
ปี พ.. ๒๔๘๒ กระทรวงศึกษาธิการ ได้โอนกิจการให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนเป็นโรงเรียนสว่างจิตวิทยา  ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ ๑ หลัง 
       

 ปี พ.. ๒๔๘๔ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับโอนกิจการจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งโอนครู อัตราเงินเดือน มาบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาลตามมติคณะรัฐมนตรี เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารโรงเรียน จำนวน ๑๔ คน คนที่ ๑๔ คือ นางวัชรี คำเดช   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา

        โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนเมือง บรรยากาศสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยสถานที่ราชการ หน่วยงานเอกชน และสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างหลากหลาย เช่น ศาลากลางจังหวัด โรงพยาบาล ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการไปรษณีย์ องค์การโทรศัพท์ ศาลจังหวัด สถานีตำรวจภูธร พิพิธภัณฑ์ของดีกาฬสินธุ์  ธนาคาร  สำนักงานที่ดิน  อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  ศาลหลักเมืองและตลาด ร้านค้าต่างๆ