ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

                        เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6