ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์/ปรัชญา

วิสัยทัศน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  จัดการศึกษาเป็นเลิศ  ผู้เรียนมีคุณภาพ                บริหารแบบมีส่วนร่วม   โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
              ปรัชญา   “ สอนคนให้มีปัญญา  คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน