ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ส.ค. 57 ประเมินธนาคารขยะรีไซเคิล
01 ส.ค. 57 กีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
30 ก.ค. 57 กิจกรรม Big Cleanning Day
29 ก.ค. 57 กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่